Video

Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavovanou sakristiou a novou vežou na južnej strane presbytéria. Presbytérium je zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou, ktorá dosadá na oblé prípory s listovcovými hlavicami. V severnej stene presbytéria je gotické pastoforium, zakončené trojlistom a gotický kamenný sedlový portál vedúci do sakristie. V sakristii sa nachádza zachované gotické okno s trojlístkovou kružbou a kovanou železnou mrežouvnútro kostola. Medzi presbytériom a loďou je pôvodne gotický lomený triumfány oblúk.V lodi s rovným stropom (z roku 1954) sú zachované dve gotické konzoly pôvodnej klenby a južný gotický sedlový portál.

Organový chór v západnej časti lode je z roku 1954. V kostole sa zachovali gotické nástenné maľby z čias okolo roku 1430, v presbytériu sú maľby znázorňujúce scény: Osobitný súd nad dušou Juraja Becseiho, Veraikon, Kristus - trpiteľ s P.Máriou, sv. Jánom evanjelistom a dvoma anjelmi nesúcimi nástroje mučenia, v lodi sv. Martin a Gregor. Ďalšie maľby boli zničené počas II. svetovej vojny. Hlavný oltár pochádza z 19. storočia.

Miesto menzy má rímsky sarkofág z 2. storočia s reliéfnym dekorom a nápisom, nájdený v Aquincu a dovezený zo Starého Budína. Gotická krstiteľnica je z prvej polovice 14. storočia, kamenná s barokovým tepaným vrchnákom. Barokový kríž, drevorezba z 18. storočia. Monštrancia (rokoko) z polovice 18. storočia s prelamovaným a tepaným dekorom. Kalich (barok) zo začiatku 18. storočia s tepaným dekorom. Kalich (barok) z roku 1845. Pacifikal (barok) z polovice 18. storočia.

zdroj: zeliezovce.virtualne.sk

Umiestnenie

Spojené štáty
48° 3' 2.1456" N, 18° 39' 35.9604" E
US

Hlasový sprievodca

Video